Chant or listen to the following mantras that are specific to each posture:

Om Mitraya Namah

Om Bhanave Namah

Om Hiranyagharbhaya Namah

Om Savitre Namah

Om Ravaye Namah

Om Khagaya Namah

Om Marichaya Namah

Om Arkaya Namah

Om Suryaya Namah

Om Pushne Namah

Om Adityaya Namah

Om Bhaskaraya Namah

 Complete the routine with the following mantra:

Srisavitrusuryanarayanaya Namah

adityasya namaskaran ye kurvanti dine dine

ayuh prajna balam viryam tejastesan ca jayate