Lyrics of Bhagyada Lakshmi Baramma

bhAgyada lakShmI bArammA nammamma nI sau
bhAgyada lakShmI bArammA

hejjaya mele hhejjeyanikkuta gejje kAlgaLa dhvaniya madutha
sajjana sAdhu pUjeya vELege majjigeyoLagina beNNeyante
(bhAgyada)

kanaka vrStiya kareyuta bAre mana kAmanaya siddhiya tOrE
dinakara kOTi tEjadi hoLeva janakarAyana kumAri bega
(bhAgyada)

attittalagalade bhaktara maneyali nitya mahOtsava nitya sumangaLa
satyava tOruva sAdhu sajjanara cittadi hoLevA puttaLi bombe
(bhAgyada)

sankhye illAda bhAgyava koTTu kankaNa kaiya tiruvuta bAre
kunkumAnkite pankaja lOcane venkaTaramaNana binkada rANI
(bhAgyada)

sakkare tuppada kAluve harisi shukravAradha pUjaya vELage
akkareyuLLa aLagiri rangana cokka purandara viThalana rANI
(bhAgyada)

Listen to the song here:

More Varalakshmi Pooja Songs